मैत्रीची दिवाळी - ८ वी अ


 आज मला माझ्या घरात जागा नव्हतीदिवाळी साजरी होत असूनहीउल्काने 'घरातून जाअसं सुचवलं नसूनही मी घराबाहेर पडलोकारण तिला तिची space हवी होती - exclusive ( 

फक्त एका माणसाने किंवा गटाने वापरायचीवाटून  घेण्यासाठी


गेले आठ दिवसांपासून तयारी चालली होती - जणू काही 'बोलण्याचाशोध लागला होताफोनवर फोनउसंत अशी नाहीकाल तरउत्साह शिगेला पोहचला होताउल्का यजमान झाली होतीआणि येणारे पाहुणे ?! सारडा कन्या शाळा - आठवी  ( की  !? की .. ) मधील मैत्रिणीदहा पंधराजणी आमच्याकडे येणार होत्याखूप दिवसांनीवर्षांनी भेटणार होत्या


मी त्यांचे फोन ऐकत होतोफोनवर असं ठरलं की - उद्या इंट्रोडक्शन देतांना माहेरचं नाव आधी सांगायचं आणि मग वैगरे वैगरे. ( च्यायलानवरा म्हणजे 'वैगरे'?!) एकीला येण्याची खूप इच्छा असूनही तिला प्रापंचिक अडचणींमुळे येता येत नव्हते - म्हणून खंत वजादुखं व्यक्त केले जात होतेएकीला 'काळ काम अन वेगयांच्या अवघड गणितामुळे जमत नव्हते तर उल्का सुचवते - पाच मिनिटांसाठीतरी येड्रेस कोड आहे काबहुदा नाहीअसं बरंच काही ... तयारी जोरात - पहिलटकरीणेला असतो तसा उत्साह


लहानपणीच्या मैत्रिणींना भेटण्याची जी 'ओढअसते ती मला जाणवत होती. (पोरांचं नसतं असं काही !). गप्पांचा 'फडतर जमणारहोताच पण शाळेच्या वर्गातील 'आरडाओरडपण होणार हे नक्कीशाळा सोडल्यानंतर पंचेचाळीस / पन्नास वर्षे उलटून गेल्यावर - कोणी आपल्याला 'त्यानावाने बोलवणार - काय गंम्मत आहे नाहीएका सादेनेह्या 'मुलीमागे प्रवास करणारस्मरणरंजनात गुंतणारअडकणारखोल प्रवास असतो हाया डोहात 'बाईसर आणि त्यांच्या 'खोड्या'. उपहास आणि कौतुक - कॉकटेलते दिवसत्याआठवणीकदाचित 'सुली', 'उल'ला ( उल्काला ) म्हणेल - मी तुझ्याशी कट्टी घेतली होती याचं मला आजही वाईट वाटतंयकोणीम्हणेल - आठवतो तुला त्या 'गॅदरिंगचा दिवस - काय मज्जा आली होती ..... प्रत्येकाचा जीवनपट वेगळा असला तरी 'लहानपणएकचआहे - पूर्ण निरागसतेव्हाच्या 'जादूच्या झपक्या', हातातले हात परत एकत्र येतील आणि पुनश्च एकदा 'मिठ्याघट्ट होतीलएखादीपोर शिट्टी वाजवून 'मुलांनालाजवेल का ? 


Unlimited Dopamine hormones will flow which will promote positive festive feelings, including happiness and pleasure. This “feel-good” hormone, is a neurotransmitter that's an important part of brain's reward system. This is very essential at ‘this’ age. 


परत भेटी होतील  होतीलमाहित नाहीपण या 'आठवणींच्या जागरणातनवीन आठवणींची बेरीज होईलआज वजाबाकीला जागानाहीज्या मैत्रिणी आपल्याला सोडून गेल्या ... त्यांची किंचित आठवण ... एखादा थेंब .... पार्टी संपेल तेंव्हा 'आठवणींच्या कुप्यापरतबंद होईल - कारण हे सर्व 'वैयक्तिकआहे - it’s very very personal. उल्काने ठरवलं - काहीतरी स्मरणिका द्यायचीया विषयावरबराच काथ्याकूट झालामतांतरे झाली कारण 'गिफ्ट काय द्यायची?' या समस्येत मी हि अडकलो होतोशेवटी ठरलं - भेट वस्तू 'जिवंतअसली पाहिजेप्रत्येकीला दोन फुलांची रोपंजेंव्हा जेंव्हा 'मुलीफुलांकडे बघतीलतेंव्हा तेंव्हा त्यांना 'आजची भेटआठवेल ..... आणिहाच तर उद्धेश आहे - समृद्ध जगणंजेव्हढं जमेल तेव्हढंज्याला जमेल त्यानं


*प्रत्येक माणूस - आठवणींचा खंडहर - आठवणी या अवशेषच की.*


मी आता माझ्या 'दहावी च्या पार्टीसाठी आयोजन करतो

1/Post a Comment/Comments

  1. वाह ! छानच अगदी.

    त्यातलं "रोप" देऊन निरोप घेण्याची संकल्पना तर फारच आवडली.

    ReplyDelete

Post a Comment