चप्पी गोटा - दादाचा दहावा


 चप्पी गोटा 


संथ जलाशयात अलगद एक खडा टाकावा आणि तिथून असंख्य गोल गोल वर्तुळं दूर दूर जात रहावत तसं - वाटतंय मलादादा ( माझाभाऊ ),  तुझा मृत्यू एखाद्या खड्यासारखा - तुझ्या मृत्यूने डोहात 'विचारांची - किंबहुना आठवणींचीउलथापालथ झालीतुझ्या'अंत्येष्टिलाआज दहा दिवस झालेआम्हीं गंगेवर आलो आहेआज सर्वांनी क्षौर केले आहेकेवळ तुझ्या बद्दलची कृतज्ञताभावनाप्रेम म्हणूनतुझ्या 'नावानेक्षौर केले म्हणजे  आता तुझे येथे काहीही शिल्लक राहिलेले नाही (आठवणी वगळता). आता तु पुढच्यामार्गाने सद् गतीला जाकावळा पिंडाला पटकन शिवला ...


मला खात्री आहेतू जर इथे असता तर तू  चकोटावर टपली मारली असतीगंभीर वातावरणात तू काहीतरी विनोद निर्मिती केलीअसतीइतरांचे गोटे पाहून मल्लीनाथी केली असतीपण नंतर म्हणाला असता 'अनिल आपण यांचे फोटो काढू'. नंतर फोटोहीकाढले असतेतुझ्या कडून फोटो काढून घेण्यात सर्वांना अपूर्वाई (विलक्षणपणाअसाधारणपणा ; उत्कृष्ठपणाअत्यंत चांगलेपणावाटायचीयाला सर्व आता मुकणार ! 


तुला मृत्यूची 'चाहूललागल्यावर ... हो ती लागली होती ... पण आपण बोलत नव्हतो इतकंचतू मात्र वेगळ्यारीतीने ते सांगत होतासकोणीही भेटायला आलं की तू म्हणायचा - 'हे चित्र घेऊन जा माझी आठवण म्हणून'. आपण दुसऱ्याच्या आठवणीत राहावं ही मानवाची'अंतिम इच्छाअसावी बहुदातू मला ते 'खिडकी आणि फुलांचा वेलचित्र दिलंय नाते मी अगदी समोर ठेवलंयतू राहशील माझ्यास्मृतीतदीर्घकाळतुझ्या चित्रात 'तूआम्हांला दिसत राहशील - मलाप्राचीलापूजा-अर्चालाऋषी आणि नंदूला


यार दादाआपलं ते 'पृथ्वीवर येणारी मेनकाप्रोजेक्ट झालंच नाही का रेतुझी इच्छा असूनही तुला ते चित्र काढायला जमलंच नाहीत्या चित्रासाठी मी घरात एक भिंत राखून ठेवली होतीपण आता ... ? मी एक काम करतोतुझे जे ओपन केलेले पण  संपलेले रंगसचिन कडून घेतोएखादा कॅनवास तुकडाही घेतोअन 'कोलाजकाढतोनुसते रंग ओततो रेआठवणींसारखे ओघळू देतोत्यांना लयदेण्याचा प्रयत्न करतोआपोआप येणाऱ्या 'ओघळालामी डिस्टर्ब नाही करतथांबेल तेथे थांबेलमला टेक्सचर हवंय - थ्री डी इफेक्टहवायपण मी माझी सर्जनशीलता नियंत्रित करतोउगीच क्राफ्टिंग नकोरंगांचा अविष्कार नैसर्गिक हवारंग मात्र मी ठरवणारतुझाआवडता यलो ऑकर वापरणारतू मला आता विचारतोय - अनिल बॅग्राऊंड कोणती घेतो? 'अरे ब्लॅक अँड व्हाईट शिवाय पर्याय आहेकाहे रंग नाही ... तर या छटा आहे ... शेड्स ऑफ ग्रेअसं माझं उत्तरमी चित्राचं ओरिएंटेशन आडवं ठेवतोओघळ वरून खाली येताततर माझे 'ओघळउजवीकडून डावीकडे वाहतीलमग ते चित्र 'ऍबस्ट्रॅक्टहोईलबघणारे चित्र बघितल्यावर माझ्याकडे प्रश्नार्थक मुद्रेनेबघतीलकोणीतरी विचारेल 'अर्थ काय?'.  मग मी 'विचारवंताचाआव आणीन अन सांगेन 'हे नीरर्थक अशा आयुष्याचे चित्र आहे'. प्रश्नविचारणारा बुचकळ्यात पडला आहे अशी खात्री झाल्यावरमी म्हणेन - 'अरे - याचा अर्थ काय त्याचा अर्थ कायहे प्रश्न मुळी अर्थहीनअसतातकोणाकडेच त्याची उत्तरें नसतातनुसतं अविष्काराकडे बघजमल्यास क्षणिक आनंद घेनाहीतर विषय सोडून देअरेप्रत्येकाला नाही कलाकार होता येत.' असो माझा शब्दमांजी आशय ग्रंथुन (गुंफूनखूप झाला (ना?). 


दादा मला आशीर्वाद दे असा की 'जे जे सुंदर आहे त्याचा मी ध्यास घेतला पाहिजे.'  'दादाखरं सांगमी आहे का रे  किंचित तरीकलाकार?' - असं विचारत असतांना .....


सुनीलने मला आरोळी मारली - 'अनिल चलजेऊन घेदादाचा प्रसाद घे'. शांताराम दादाचा प्रसादमाझ्या मोठ्या भावाच्या 'दहाव्याचाप्रसादपिवळाधम्मकमोतीचूर लाडू

0/Post a Comment/Comments