भेटी लागी जिवा

 भेटीलागीं जीवा लागलीसे आस 

पाहे रात्रीं दिवस वाट तुझी ॥१॥*


मुंबईवरून परत घरी येतांना असंख्य विचारामध्ये एक विचार 'त्यांचाहोता आणि माझी अवस्था तुकारामांनी वर्णन केलेल्या प्रमाणेझाली होतीअर्थात तुकारामांना विठ्ठलाला भेटायचे होते तर मला मांजरीच्या पिल्लानाआम्हीं घरी नव्हतो तेंव्हा आमच्या घरात दोननव्या सदस्यांचे आगमन झाले असं दिपालीने कळवलंअनाहता आणि त्वमेव यांचा 'धनु मामाहा प्राणी वेडा आहेत्याने भाच्यांनाही भेट दिली चार पाच महिन्यांपूर्वी आमची दोनही मांजरं अचानक ढगाआड गेलीआमचं 'सोयरं सहचरफक्त आठ महिन्यांचंत्यांनी प्रचंड आनंद दिल्यामुळे आता एक पोकळी निर्माण झाली असं वाटायचं


पण आज धनूनेमामानेपोकळी भरली आणि दहा दिवसांपूर्वी या जगात आलेली दोन पिल्ले आम्हांला 'दत्तकदिलीतब्बेत बरीनसतांना 'दत्तक आईने', दिपालीनेमाझ्या सुनेनं त्यांना दूध पाजायला सुरवात केलीदत्तक मुलांचं कौतुक मला फोन वरून कळवलं- 'आहो बाबा त्यांना ओंजळीत पकडावं लागतं आणि ड्रॉपरने दूध पाजावं लागतं' - दीपाली उवाचव्हीडिओ कॉल करून मीअनाहताचा आणि त्वमेवचा आनंद टिपलातेव्हढ्यात दिपालीने स्लो मोशन मधला व्हिडीओ पाठवला


म्हणून म्हणतो 'भेटी लागी जिवाअशी अवस्थात्यात आर्तता होतीकोमलता होतीलताबाईचें गाणं ऐकले की 'उलगडाहोतो - तुकारामाच्या आर्तेतेचा - state of affliction.


प्रत्येक जीवाची एक ओळख असतेआयडेंटिटी असावी म्हणून आपण त्या जीवाचं 'नावठेवतोकाय नाव ठेवलं असेलदिपालीनेमागच्या वेळी 'शोधघेऊन नाव ठेवलं होतंमला विचारलं तरउत्तर तयार ठेवावं म्हणून मी विचार पूर्वक दोन नावं सुचवून. 'विचारलंतरअसं म्हणतोय कारण 'त्यांच्या संसारात .....' एकीचं नाव  'Mozarti' असावं आणि दुसरीचं 'बेथू'. ही दोन्ही पिल्ले नर की मादीयाचा विचार  करता 'मांजर म्हणजे स्त्रीलिंगीअसा समजबोके दिसतात कुठे हल्लीमांजर घरात असली की अखंड मोझार्ट ( Austrian - a prolific and influential composer of the Classical period lived only for 35 years) आणि बीथोवेन ( Beethoven - German composer of instrumental music (especially symphonic and chamber music); who continued to compose after he lost his hearing (1770-1827)) यांचं संगीत चालू असतंया निमित्ताने त्यांची आठवण आणि ओळखयादोघांच्याही संगीतात खूप 'आर्ततामला जाणवली


कुत्र्यापेक्षा मला मांजरी आवडतातघरात असल्या तरी इकडे तिकडे घाण करत नाहीत्यांना एकदा जागा दाखवून दिली की विषयसंपलाइथे माणसं 'घाण करू नकाअसं सांगूनही घाण करतात. (माझ्या घरासमोरील सोसायटी मधील एक साठीची महिला घरातलंउरलेलं दररोज माझ्या घरासमोर टाकते - गायी साठीसांगितलं पण ऐकतो कोणबरं आमच्या सावरकर नगरात गाय कशाला येईलमरायलाविषयांतर टाळतो - माणसांबद्दल बोलायचं टाळतो )


मला मांजरीला जवळ घेऊन तिचा श्वास अनुभवायला आवडतंकुत्र्यांना माणसं हवी असतात अगदी अंगाखांद्यांवर खेळायलाते आपलंस्वागत 'आक्रमकपद्धतीने करतातपण मांजरीला स्वतंत्रपणे 'आपल्या आपल्या विश्वातराहायला आवडतंक्वचित मांजर स्वागतवैगरे करतेपण आपण घरी आलो की जवळ कुठेतरी 'नजरेच्या टप्प्यातबसतात आणि मनातच म्हणतात - 'मला जवळ घेतलं तरीचालेल ... पण  घेतलं तर आवडेलरात्री झोपतांना मात्र मी अनाहताच्या गादीवर अन तिच्या कुशीतच झोपणार'. 


बोलता बोलतागाडी चालवता चालवताविचार करता करताहायवे वरच्या एक्झिट वर पोहचलोनासिक शुन्य असा बोर्डपाळीवप्राणी घरी आले की समष्टी बद्दल एक वेगळं प्रेम जागृत होतंत्या प्रेमाला मी ..... म्हणून मी म्हणतो 'भेटी लागी जिवा ..... '


समष्टी म्हणजे? - समष्टिस्त्री व्यष्टींचा समूहसामग्रयसमुदायअनेक घटकांगांनीं संपूर्णसंगृहीतसमाविष्ट स्थिति. 'ईश्वरोपाधिसमष्टि जीवोपाधि व्यष्टि.'  ब्रह्मांड॰ग्रह-पुसंपूर्णत्वानेंएकत्वानें जाणीवज्ञानसमृह रूपानें ज्ञानयाच्या उलट पृथक्त्वानें जाणीवम्हणजे व्यष्टिग्रह.

0/Post a Comment/Comments