रुग्णानंद


 रुग्णानंद 


साधारण बारा वाजता पुडेंची पोस्ट बघितलीसांगत होते - काल गुढघ्याचं ऑपरेशन झालं. .... कसंकायकाकुठेयाचा उहापोहझाल्यावर पोस्टचा शेवट असा आहे 'मला भेटायला येण्याची तसदी घेतली नाहीतरी चालेलमीच बरा झालो की येतो तुम्हांला भेटायला'. मला हा शेवट विचित्र वाटला मी मनातल्या मनात म्हणालो 'च्यायलामी पुंडेना भेटायला जायचं की नाही हे पुंडे नाही ठरवणारमीठरवणार'. पुंडे यांची तब्बेत बरी नाही (कारण काहीही असोअसं कळल्यावर माझ्या मनात उत्कटपणे जे तरंग उठतील त्यावर मी निर्णयघेईन - जायचं की नाही - भेटायला


कोणीही आजारी पडलं की मला तीन प्रकारचे लोक दिसतातउल्काच्या या आजारपणात हे तीन प्रकारचे लोक मी पुनश्च अनुभवलेपहिल्या प्रकारचे लोक येऊनभेटूनजातातरुग्णाला भेटून त्यांना आनंद मिळणार असतोया भेटीत फक्त आस्था असतेउपचार नसतोनिव्वळ आनंदी लोकंच दुसऱ्याला आनंद देऊ शकतातरुग्णाविषयीच्या उत्कट भावनेतून ही कृती घडतेहे एक प्रकारचं रुग्णाचं 'संचितअसतंदुसऱ्या प्रकारात 'जाऊ की नकोया संभ्रमात असलेले लोक असतातआज जाऊ उद्या जाऊ किंवा फोन करू या मुळे 'वेळकाढूपणाहोतोवेळ गेली की रुग्णाविषयीच्या भावना बोथट होतात आणि मग 'रुग्णभेटहोतंच नाहीविस्मरण सुद्धा होतंह्या लोकांनाआपण 'कोणत्या अवस्थेतजगतो हेच माहित नसतं (बहुदात्यामुळे कायम दोलायम स्थितीआपण 'आनंदी ' आहोत काअसंविचारावं त्यांनीएकदातरीहे लोक कायम 'व्यस्तअसतातबहुसंख्य लोक या वर्गवारीत 'मोडतात'. तिसऱ्या प्रकारचे लोक 'आपणगेल्यामुळे रुग्णास त्रास होईल म्हणून भेट टाळतात'. बहुदा हे लोक स्वतः दुःखी असतात (का?). दुःखी माणूस दुसऱ्याला आनंद देऊशकत नाहीरुग्ण भेटीत दुसऱ्याला 'आनंददेता आला पाहिजेहे महत्वाचं


बरोबर चार वाजता मी 'स्पेशल रूमचादरवाजा ठोठावलाजाण्याच्या आधी 'अपारंपारिकपदार्थ घेऊन गेलो - म्हणजे लस्सीजूस अनताक यांची एक एक बाटलीशिवाय उल्काने विविध प्रकारच्या लाह्या दिल्या होत्याहे सांगायचे कारण म्हणजे 'रुग्णाला काय आवडेलयाचा सखोल विचार झाला पाहिजे'* असं मला वाटतंमला पाहिल्याबरोबर पुंडेच्या चेहऱ्यावर हास्य उमटलं अन खात्री झाली मी 'तत्परआलेलंपुंड्याना आवडलं८० वर्षांचे 'गोष्टी वेल्हाळपुंडे मला काल घडलेली 'एका गुढघ्याची गोष्टतपशीलवार सांगू लागलेमधेचबायको उवाचली 'आहोजरा थांबा आता'.  त्यावर ते बायकोवर उचकले - 'थांब कळतंय मला'. हे संभाषण ऐकल्यावर मी समजलो - पुंड्यानागप्पिष्ट माणसाला आज खूप गप्पा मारायच्या आहेतमग पुढील तीन तास कसे हे कळलंच नाहीपुंडे नेव्हीत असल्याने रशियायुक्रेननाटो यूअमेरिका यांच्यावर ते 'अधिकारवाणीनेबोलत होतेमधेच मी काही 'पिल्लूसोडत असेथोडक्यात आनंदाला उधाणआलं होतं आणि 'गुढघ्याची डोके दुःखीपुंडे विसरले होतेमी 'दोन तीन दिवसांनी परत येतोअसं आश्वासन देऊन उठलोपुंडेनारुग्णाला आनंद देऊन उठलोमलाही आनंद झालाच होता


प्रत्येक माणसाला तो रुग्ण होतो तेंव्हा इतरांनी येऊन 'मलाभेटावं असं वाटतंकदाचित तो रुग्ण 'रुग्ण नसतांनास्व-आनंदात असल्यानेकोणाला भेटायला सुद्धा गेला नसेलम्हणून आपला समाज 'कोरडाहोऊ लागलायभावनेचा 'ओलसरपणातळात पोहचलायविहीरआटली होह्या 'होऊ घातलेल्या दगडी समाजासआपण पाझर फोडू शकतोअनेक व्यक्तींच्या एकत्र येण्यानं बनलेल्या समाजाचंआरोग्य या समूहातील प्रत्येकाच्या वैयक्तिक आरोग्यावर अवलंबून असतंप्रत्येकजण मानसिक आणि शाररिकदृष्ट्या निरोगी असेल तरसमाजाचं आरोग्य चांगलं राहतंम्हणून 'भेटाएकमेकांस - भेटीत तुष्टता मोठीकुठेतरी आपल्यातल्या 'मी विघटन आणि विसर्जनकेलं की ..... असोस्वतःमधे छोट्या स्वरूपात बदलाची सुरवात करून समष्टीपर्यंत नक्की पोहचता येईल


Happiness is pure vibration that emanates from the center of our being. It defines quality of our soul. Visit a patient and seek the source itself for ‘time being’ happiness. Nothing is lasting for long, be it happiness.  


*पुंडे पोस्टच्या शेवटी म्हणतात 'शिवाय  हे लिहीत असतांना सहज आठवले - श्री दत्त आरतीतिल तीसरे कडवे - दत्त दत्त ऐसे लागलेध्यानमीं तु पणांची झालीबोळवण 

किंवा एका भुपाळीतील ओळी ,

माझे माझे लोप पाऊदे , तुझे तुझे उगवु दे ,

मीं कोण असेतो मींतो मींसहज पणें कळु दे. *

आज World Happiness Day आहे म्हणे


*ता. - उल्काची मैत्रीण मिना यांनी सामोसे आणले होतेमंगल हिने चकल्या आणि मटार करंजी आणली होतीशोभावहिनी यांनीमेथीची भाजी पाठवली. ... यादी मोठी आहेयादे चिरंतन आहेत

0/Post a Comment/Comments