Trekar ANAHATA

 *रुसवाफुगवाहट्टचांगला असतो!*


ज्या दिवशी मी ट्रेकिंग (“to go on a long arduous journey, typically on foot”.) ला गेलो होतो त्या दिवशी 'बाईसाहेबनाराज होत्यारामशेज किल्ल्यावरून परत आल्यावर आनाहताने माझी 'चौकशीसुद्धा  केली नाहीमी ही नाही बोललोपण दोनतासांनी बाईसाहेब माझ्या जवळ आल्या अन विचारलं 'मला का नाही नेलं'. मी म्हणालो 'तुझी परीक्षा सुरु आहेम्हणून'. यावर तीम्हणाली 'परीक्षा झाल्यावर नक्की'. मी 'होम्हणालो


परीक्षा झाल्याबरोबर तिने फोन केला - 'बाबा कधी?'. मी म्हणालो 'उद्या'. 'किल्ल्यावर बरकातिची सूचनामी म्हणालो 'बघू'. तिलासंशय आला माझ्या 'बघूमुळेमग मी तिला सांगितलं 'आपण चामर किल्ल्यावर जाऊ'. तिला 'रामशेज किल्ला जड गेला असता' - असं मला वाटलं


सकाळी सकाळी ती खूप उल्हसित होतीहे पाहून उल्काला  मलाही उत्साह आलामी चामार लेणी ठरवली कारण घरापासून दहाकिलोमीटरवर असलेली 'जैन लेणीमी आजपर्यंत पाहिली नव्हतीहोतं असं कधीकधीआम्हीं तिघंही म्हसरूळ वरून डोंगरापर्यंतपोहचलोआज आनाहता खूप आनंदात होती. She was receiving exclusive attention. She was center of our attraction. This made the difference to her happiness. आम्हीं डोंगर चढायला सुरवात केलीमी चित्रीकरण करत होतोजैन मंदिरापर्यंत पोहचलोनंतर लेण्यांकडे जाणारी अशी एकदम छोटी आणि किंचित अवघड वाट सुरु झालीउल्का थांबलीमीअनाहताला 'प्रोत्साहनदिले. 'भीती वाटली तरी चढायचंमी आहे मागेतू मस्त चढत आहे' - असं सांगितलंजवळ जवळ आम्हीं पाचशेमीटर वर गेलो असूतिला आत्ता 'अवघडवाटू लागलं - मी विचारलं 'अजून जायचं का पुढे?'. ती म्हणाली 'थोडं जाऊ आणि मगमाघारी फिरू.'


*तिच्या तालावर मी आज नाचत होतोतिच्या मनात काय होतं कोण जाणेती आजीला म्हणाली 'माझं कौतुक कर ना!'. मग आजीनेबाईसाहेबांना पोटाशी धरलं आणि कौतुकवर्षाव केलाआम्हीं खाली आल्यावर अनाहता म्हणते 'बाबा तुम्हीं मला फसवलंमी सांगितलंहोतं कि मला किल्ल्यावर घेऊन चलातुम्हीं मला लेण्यांवर घेऊन आलामला आताच्या आत्ता किल्ल्यावर घेऊन चला'. नवीन प्रसंगाशी'तोंडदेतांना आमच्या नाकात दम आला होता.*


मग मी परत 'प्रॉमिसकेलंपुढच्या आठवड्यात जाऊआज मी अन उल्काने 'quality time' दिलाआम्हांला दोघांनाही 'संस्कारकेल्याचा आनंद मिळाला


*मी मनातला विचार बोलून नाही दाखवला२०२३च्या उन्हाळ्यात यांना हिमाचल प्रदेश मध्ये ट्रेकिंगला जाईन म्हणतोमाझे पाय जोपर्यंत थकत नाही तो पर्यंत यांच्यावर 'निसर्ग संस्कारआम्हीं केलेच पाहिजे आणि आमचा स्वार्थ - निखळ आनंद - हा साधलाचपाहिजे.*


ट्रेकिंग क्लिप बघा - exclusive attention चीतुम्हीं सुद्धा ट्राय करा


0/Post a Comment/Comments